Vergoedingen en tarieven

Wie betaalt de rekening?

Doordat Psychologiepraktijk Bakker in 2024 net als in 2023 contracten heeft met  alle zorgverzekeraars (CZ, VGZ, Zilveren Kruis Achmea, DSW, ASR, Salland, ONVZ, Zorg en Zekerheid, Eucare en Menzis), wordt de rekening in principe buiten u om geregeld.

Voor zorg die u wel nodig hebt, maar die niet onder de verzekerde zorg valt, hanteert de praktijk  een tarief van € 105,00 per consult.

Verwijsbrief is belangrijk

U wordt door de huisarts (soms bedrijfsarts) verwezen naar de GB GGZ. De huisarts moet inschatten of u een diagnose op psychisch gebied heeft. Denk hierbij aan een depressie of een angststoornis. Het gaat om een voorlopige diagnose in de verwijsbrief van de huisarts (een vermoeden van een DSM stoornis), die door een psycholoog bevestigd (of ontkracht) wordt. Als u na het bezoek aan uw huisarts bij Psychologiepraktijk Bakker terecht komt, dan wordt allereerst de diagnose geverifieerd en vastgesteld of u voor vergoeding in aanmerking komt.

Heeft u een restitutiepolis?

Heeft u een restitutiepolis, dan dient u de rekening zelf te voldoen en kunt u hem vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar.

Geen vergoeding bij verhindering

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u verhinderd? Bel dan alstublieft tijdig af! Psychologiepraktijk Bakker hanteert een 24 uurs regeling. Belt u niet of te laat, dan moet u de zitting zelf betalen. Voor een niet nagekomen afspraak wordt € 70,00 bij u in rekening gebracht. Nogmaals: deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Vergoeding door uw zorgverzekeraar

In 2024 heeft u, net als in 2023,  vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ indien er sprake is van een DSM V-stoornis (b.v. depressieve stoornis, angst- of paniekstoornis, posttraumatische stressstoornis, somatische symptoomstoornis (bij bv onverklaarde lichamelijke klachten), slaapstoornis).

Het kan zijn dat u een gedeelte zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van de hoogte van het eigen risico van uw zorgverzekering en hoeveel u hiervan heeft gebruikt. In 2024  is het verplicht eigen risico net als in 2023 €385,00 per jaar.

Door de invoering van het Zorgprestatiemodel wordt de verzekerde zorg sinds 2022 niet meer na afloop van de behandeling gedeclareerd, maar per geleverde zorgprestatie. Declaraties zullen in principe per maand worden ingediend.

Er zijn verschillende soorten zorgprestaties:

– Consulten. Dit zijn de gesprekken, fysiek of online, die u heeft met uw zorgverlener. Hiervan zal in deze praktijk vooral sprake zijn.

– Groepsconsulten. U praat met de zorgverlener in een groep met andere patiënten.

– Verblijfsdagen. Een dag en nacht in een kliniek is een verblijfsdag.

Soms is bij een consult iets extra’s nodig. Bijvoorbeeld een tolk. Of reistijd omdat uw zorgverlener bij u thuis was. Deze zorgprestaties heten ‘toeslagen’. Deze worden als dat van toepassing is bij een consult opgeteld. Tot slot zijn er enkele ‘overige prestaties’. Bijvoorbeeld een ‘intercollegiaal overleg’ door een zorgverlener met een eigen praktijk.

Vergoedt uw zorgverzekeraar de behandeling van uw klachten niet, dan verwijs ik u terug naar de huisarts of u kiest ervoor zelf de behandeling te betalen. De kosten per gesprek bedragen dan € 105,00 euro. Als u niet door de huisarts wordt verwezen, maar toch gesprekken wilt, dan krijgt u geen vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Niet alle klachten en stoornissen worden vanuit de basiszorg vergoed! De diagnosen aanpassingsstoornis, identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen en enkelvoudige fobieën worden gedeclareerd aan uzelf onder de noemer onverzekerde zorg, OVP.

Afhankelijk van uw zorgverzekeraar komt u eventueel voor een vergoeding van OVP in aanmerking vanuit een aanvullend pakket.  U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling, ongeacht de mate of vorm van vergoeding. Raadpleeg uw polis of bespreek dit met uw zorgverzekeraar als u hierover vragen heeft.

Declaratie van verzekerde zorg: tarieven

De overheid heeft berekend hoeveel elke zorgprestatie maximaal mag kosten. Er zijn veel verschillende tarieven. Dat komt omdat bij het bepalen van de tarieven onder andere rekening is gehouden met:

– Het beroep van de zorgverlener. Een psychiater is bijvoorbeeld duurder dan een verpleegkundige

– Het type consult. Een diagnostiek consult is duurder dan een behandelconsult.

– De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost.

– De plek waar het consult plaatsvindt. Een consult in een specialistische instelling is duurder dan een consult door een zorgverlener met een eigen praktijk.

In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt u alle maximumtarieven. ( zie www.nza.nl)

Bij Psychologiepraktijk Bakker zal hoofdzakelijk sprake zijn van een diagnostiek consult of een behandelingsconsult. Over het algemeen zal de duur van het consult 70 minuten zijn, waarvan ca 60 minuten directe tijd ( het fysieke consult ) en ca 10-15 minuten indirecte tijd ( tijd nodig voor verslaglegging, rapportage e.d.).

De NZa tarieven  in 2024 hiervoor zijn binnen de setting Ambulant-Kwaliteitsstatuut sectie II en het beroep Gezondheidszorgpsycholoog (Wet BIG artikel 3):

Diagnostiek   vanaf 60 minuten                                                                                €  183,44

Behandeling  vanaf 60 minuten                                                                                €  161,46

Alle zorgverzekeraars bepalen aan de hand hiervan hun eigen tarieven.

Bij betaling door werkgever en/of bedrijfsarts

Het komt regelmatig voor dat werkgevers en/ of bedrijfs- of verzekeringsartsen (denk bij deze laatste aan het UWV) in het kader van het beperken of voorkomen van ziekteverzuim ervoor kiezen om een traject bij een psycholoog te bekostigen.
Daarin streeft de praktijk ernaar om maatwerk te leveren, bijvoorbeeld als het gaat om de duur en de intensiteit van de behandeling. Belangrijk om hierbij te benadrukken is dat de psycholoog altijd onafhankelijk opereert, en niet zal rapporteren over de behandeling zonder de uitdrukkelijke toestemming van de cliënt (zie ook de Privacy Statement).