Informatie over de GB GGZ

Sinds de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet in 2014 zijn er nieuwe regels gekomen over wat wel of niet valt onder de verzekerde zorg: klachten worden namelijk niet vergoed, stoornissen wel.

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Een vrijgevestigd psycholoog behandelt daarin vrij kortdurend. Zij heeft daarvoor een aantal “tools”/gereedschappen tot haar beschikking die speciaal voor de Generalistische Basis GGZ zijn ontwikkeld.

De psycholoog zal eerst een vragenlijst afnemen en een intakegesprek met u voeren. Daarna zal zij een behandelplan opstellen en met u bespreken in hoeveel gesprekken zij verwacht u te kunnen helpen. Constateert de psycholoog, dat u niet binnen de Generalistische Basis GGZ geholpen kunt worden, dan verwijst zij u terug. Mogelijk is dan een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig of is juist de hulp die de huisarts met de POH-GGZ (praktijkondersteuner) kan bieden voldoende.

De behandeling begint al in de intakefase. U werkt hierin samen met de psycholoog aan verandering van uw problemen of klachten. Evaluatie van de behandeling vindt plaats tijdens en aan het eind van de behandeling middels een persoonlijk gesprek en twee eindvragenlijsten.

Verzekerde zorg

Met ingang van 01-01-2022 wordt de zorg vergoed volgens het Zorgprestatiemodel, waarbij in de vrijgevestigde praktijk de volgende prestaties kunnen worden geleverd: diagnostiek, behandeling, intercollegiaal overleg, en reistijd.

De maximumtarieven per tijdseenheid zijn berekend door de Nederlandse Zorgautoriteit ( NZa).Zie www.nza.nl. Alle zorgverzekeraars bepalen aan de hand daarvan hun eigen tarieven.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts, gedateerd vóór het 1e gesprek, met daarin een vermoeden van een stoornis en de AGB code en handtekening van de huisarts, noodzakelijk.

De vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico. Het eigen risico is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg, die in het basispakket zit, wordt vergoed. Het verplichte eigen risico voor 2023 is net als in 2022 € 385,00 per persoon. U betaalt het eigen risico aan uw zorgverzekeraar.

Zorgvraagtypering.

Elke cliënt is uniek. Maar verschillende cliënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen cliënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

In de vrijgevestigde praktijk worden met name cliënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8.

De zorgvraagtypen 1t/m 4 worden voornamelijk in de generalistische basis-ggz behandeld; de zorgvraagtypen 5 t/m 8 voornamelijk in de gespecialiseerde ggz.

De zorgvraagtypering wordt gedaan door de behandelaar. Hiervoor gebruikt zij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt ingevuld aan de hand van uw klachten en problemen.

Op basis van de antwoorden op de HoNOS+ bepaalt de behandelaar welk zorgvraagtype het best bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en wordt op de factuur van de behandeling vermeld.

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geeft weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal de behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ invullen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden of wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dat altijd in afstemming met u.

Onverzekerde zorg

Als u op grond van uw klachten besloten heeft zelf psychologische zorg te zoeken, zonder verwijzing van de huisarts (bijvoorbeeld omdat u liever geen ‘psychische stoornis’ in uw CV wilt hebben), of de psycholoog constateert geen stoornis volgens DSM V of indien er sprake is van relatie-,arbeids- en/ of verwerkingsproblematiek dan valt de behandeling onder de zogenaamde ‘onverzekerde zorg’ (OVP) en betaalt u zelf de rekening. Het tarief daarvoor bedraagt bij ons in 2022 € 97,50 per consult.

Om voor vergoeding van uw kosten in aanmerking te komen is een verwijsbrief van uw huisarts, gedateerd vóór de eerste afspraak, noodzakelijk. Psychologiepraktijk Bakker heeft voor 2022 met alle verzekeraars contracten afgesloten en declareert de kosten rechtstreeks bij uw verzekeraar. Indien u een restitutiepolis heeft , krijgt u de rekening thuisgestuurd en kunt u deze zelf insturen naar de verzekering. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling. Kijkt u alstublieft uw polis goed na, zodat u niet voor verrassingen komt te staan!

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, wel veel maar niet allemaal. Zo zijn onder andere aanpassingsstoornissen, rouwproblematiek, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. U kunt hiervoor toch bij ons terecht, maar zult de behandeling zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Uiteraard wordt tijdig met u besproken of dit het geval is zodat in overleg met u kan worden besloten tot voortzetting van de behandeling in onze praktijk of verwijzing naar een andere vorm van hulpverlening. 

Eigen risico

Iedereen vanaf 18 jaar dient rekening te houden met het eigen risico. In 2022 gaat het om € 385,-.  Het eigen risico wordt door uw verzekeraar met u verrekend. Sommige verzekeraars kennen een betalingsregeling voor het eigen risico. Raadpleeg daarvoor uw verzekering.

Bel tijdig af!

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u verhinderd? Belt u dan alstublieft uiterlijk 24 uur van tevoren af. U kunt het ook inspreken op het antwoordapparaat, met name in het weekend. Belt u niet of te laat, dan moet u de zitting zelf betalen, omdat de verzekeringsmaatschappij deze niet vergoedt.

Bekijk hier een overzicht van de Vergoedingen en tarieven.